Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst tussen Harma Liebe Hypnotherapie en coaching, hierna te noemen: zorgverlener, en zorgvrager voor geven van individuele begeleiding in de ruimste zin des woords, hierna te noemen therapie.
1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Intakegesprek: gesprek waarin de persoonlijke geschiedenis, behandelklacht en het persoonlijke doel van de zorgvrager wordt vastgelegd.

–  Behandeling: de individuele begeleiding
– Annuleren: Het beëindigen van de aanmelding voor individuele begeleiding.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen zorgverlener en de zorgaanvrager komt tot stand door middel van een schriftelijke behandelovereenkomst, door de door zorgverlener en de zorgvrager beiden ondertekend. Deze behandelovereenkomst voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo).

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de zorgvrager
3.1 Annulering door de zorgvrager van een afspraak  kan tot 24 uren voor aanvang van de betreffende afspraak geschieden.
3.2 Bij annulering korter dan 24 uren voor de eerstvolgende afspraak  wordt deze volledig in rekening gebracht. In geval van calamiteiten kan in overleg hiervan worden afgeweken.

Artikel 4: Annulering door zorgverlener
Zorgverlener heeft het recht zonder opgave van redenen de individuele begeleiding te annuleren.

Artikel 5: Tarieven
Tarief, zoals op website en behandelovereenkomst vermeld, is bindend.

Artikel 6: Betaling
6.1 Zorgverlener brengt de door de zorgvrager verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur. De zorgvrager dient de verschuldigde kosten te voldoen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien de zorgvrager niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Indien tijdige betaling achterwege blijft is zorgverlener gerechtigd de uitvoering van de gevraagde zorg of opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel  7: Aansprakelijkheid
10.1 Zorgverlener spant zich in de gegeven zorg naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten te verlenen.
10.2 Zorgverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de zorgvrager voor enige schade behoudens in het geval  dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.3 Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 Zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld indien zorgvrager de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 8: Klacht over therapeut
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met zorgverlener. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de zorgverlener kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) in te dienen bij de beroepsvereniging van de zorgverlener. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten. Daarin vindt u onder meer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen.
Richt uw brief aan:
NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie
Newtonlaan 51,  3584 BP Utrecht

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen zorgverlener en een zorgvrager is Nederlands recht van toepassing.  Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het tuchtrecht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×